• darkblurbg

Seven Circles of Wisdom gaat ervan uit dat: 

 • WIJSHEID een holistische, geintegreerd perspectief op kennis inhoudt. Tegenwoordig ligt de nadruk te veel op cognitieve, rationele kennis. Seven Circles of Wisdom ziet rationele kennis  echter als slechts een van de vele kennisbronnen waar de mens over beschikt. Seven Circles of Wisdom erkent dat de mens over minimaal zes kennisbronnen beschikt, te weten: emotionele, intuitieve, theoretische, praktische, rationele en onbewuste kennis. Pas als deze in evenwicht met elkaar worden toegepast, ontstaat er wijsheid
 • Kennis over onze sociale werkelijkheid is zelden universeel en van eeuwige waarde. Het is daarentegen juist vaak contextgebonden. Het vereist ook vaak een deliberatief proces van reflectie en dialoog om tot bruikbare kennis te komen. Gefundeerde intersubjectiviteit is hierbij vaak van groot belang. 
 • Het is deze vorm van complexe, maar zingevende en zinvolle kennis die Seven Circles of Wisdom helpt op te bouwen. 

  Epistemologie

 • In de voetsporen van Foucault en anderen, ziet Seven Circles of Wisdom kennisopbouw als een sociale praktijk. Kennis staat niet voor altijd en eeuwig vast, is zelden universeel. Kennis wordt opgebouwd door onderzoek, discussie, dialoog, overeenstemming en standaardisering. Het is het gevolg van het zoeken naar waar(achtig)heid binnen een bepaalde gemeenschap en in een specifieke context. Om praktische maatschappelijke problemen op te lossen, is een holistische benadering met betrekking tot kennis nodig. Door theorie, praktijk, cognitieve, intuitieve, onbewuste en emotionele kennisbronnen met elkaar in verband te brengen, kan de wijsheid ontstaan om tot een leefbare
 • samenleving te komen. 

Methodologie

 • Kritische discours analyse
 • Narratief onderzoek
 • The Circle Way
 • Participatief Praktijkonderzoek (actieonderzoek)
 • Theory U
 • Waarderend onderzoek

Door de combinatie van deze benaderingen kan de kloof tussen theorie en praktijk worden beslecht. Sterker nog, in de vorm van onderzoek die Seven Circles of Wisdom heeft ontwikkeld, ontstaat er steeds een contstructieve dialoog tussen theorie en praktijk. Seven Circles of Wisdom is gespecialiseerd in het samenstellen van passende onderzoeksopzetten, die academische kracht en procesmatige flexibiliteit met elkaar combineren. Dit maakt het mogelijk om tot gedegen, diepgaande en transformatieve onderzoeksresultaten te komen. Deze worden in de onderzoekscyclus uitgeprobeerd, getest en bijgesteld. 


Ontologie: onze visie op hoe de wereld in elkaar zit

 • Het leven van mensen, dieren en planten is ingebed in een cosmologie die niet door de mens te beheersen is
 • Wij zijn ingebed in een web van leven dat groter is dan de mens, niet door de mens gemaakt is
 • Zelfs nu de mens technisch de evolutie kan beinvloeden, kan het deze niet beheersen
 • Het is daarmee zaak om tot een evenwichtige verhouding te komen tussen cultuur en natuur
 • De wereld heeft meer dimensies dan alleen een 'globale markt'.
 • Het is onze morele plicht om deze wereld te delen met andere levende soorten en de aarde in stand te houden voor toekomstige generaties
 • In tijden van radicale verandering, afnemende bronnen en toenemende polarisering gaat Seven Circles of Wisdom ervan uit dat dit een dieper en breder niveau van WIJSHEID vergt.